Regulamin

Opublikowano: 11 wrzesień 2017
Autor: empressia

REGULAMIN PIZZA FORUM

(dalej: „Regulamin”)

 1. Organizatorem PIZZA FORUM jest HENDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄz siedzibą w Gądkach, (adres: ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000244152; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy - KRS; nr NIP 7792270344, nr REGON 300143173 (dalej: „Organizator”).
 2. PIZZA FORUM – to organizowane cyklicznie, bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów oraz pół-profesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii.
 3. Warsztaty PIZZA FORUM odbywać się będą w różnych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o czym Organizator każdorazowo poinformuje na stronie pizza-forum.pl.
 4. Udział w PIZZA FORUM mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Zgłoszenia na PIZZA FORUM należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie pizza-forum.plakceptując jednocześnie warunki niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest wymagana dla dokonania skutecznego zgłoszenia. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator drogą mailową niezwłocznie powiadomi zgłaszającego, czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w PIZZA FORUM.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwowa listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. O zakwalifikowaniu się z listy rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do pięciu dni przed rozpoczęciem warsztatów. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres zapisy@pizza-forum.pl
 9. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest złożenie przez uczestnika oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjnych oraz o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. . Wyrażenie zgody w w/w zakresie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora 
 11. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową.
 12. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów do celów archiwalnych i promocyjnych
 14. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu organizacji warsztatów.
 15. Dane osobowe uczestników warsztatów będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO”. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach. Administratorem danych jest Organizator.
 16. Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników warsztatów innym osobom lub instytucjom.
 17. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na to, że zebrane przez Organizatora dane osobowe ujawnione w formularzu zgłoszeniowym, mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio utrzymywanych przez Administratora – Organizatora.
 18. Organizator podejmie wobec udostępnionych mu danych osobowych i wizerunku uczestników wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 19. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących organizacji warsztatów PIZZA FORUM, decyzje podejmuje Organizator.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HENDI POLSKA Sp. z o. o.
  z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: HENDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki lub adresem e-mail: iod@hendi.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa Pani/Pana w programie Pizza Forum organizowanym przez HENDI POLSKA z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki.
 3. Podstawą prawną utrwalania i wykorzystywania Pani/Pana wizerunku jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2019.0.1231).
 4. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.0.123).
 5. Przeniesienie praw do upublicznienia Pani/Pana wizerunku następuje w zakresie wszelkich pól eksploatacji w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 • zwielokrotniania każdą techniką, na wszystkich znanych w chwili obecnej lub wynalezionych w przyszłości nośnikach dźwięku i obrazu,
 • rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym również poprzez sieć Internet publicznego iniepublicznego wykonania i odtworzenia w jakikolwiek sposób,
 • publicznego i niepublicznego wystawienia w jakikolwiek sposób.
 1. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 7 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów wszystkich innych państw UE. Przeniesienie następuje na zasadzie wyłączności.
 2. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek będą udostępnione i upubliczniane w broszurach, ulotkach, gazetkach, plakatach oraz na stronie internetowej hendi.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook i LinkedIn, należącym do firmy HENDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 5, 62-023 Gądki. Ponadto Pani/Pana wizerunek zostanie udostępniony i opublikowany na stronie Moretti Forni.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 4. Posiadają Państwo prawo do:
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
  w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
 3. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt