Regulamin

Opublikowano: 11 wrzesień 2017
Autor: empressia
REGULAMIN PIZZA FORUM

(dalej: „Regulamin”)

 1. Organizatorem PIZZA FORUM jest HENDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gądkach, (adres: ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000244152; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy - KRS; nr NIP 7792270344, nr REGON 300143173 (dalej: „Organizator”).
 2. PIZZA FORUM – to organizowane cyklicznie, bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów oraz pół-profesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii.
 3. Warsztaty PIZZA FORUM odbywać się będą w różnych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o czym Organizator każdorazowo poinformuje na stronie www.pizza-forum.pl.
 4. Udział w PIZZA FORUM mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Zgłoszenia na PIZZA FORUM należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.pizza-forum.pl akceptując jednocześnie warunki niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest wymagana dla dokonania skutecznego zgłoszenia. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator drogą mailową niezwłocznie powiadomi zgłaszającego, czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w PIZZA FORUM.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwowa listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. O zakwalifikowaniu się z listy rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do pięciu dni przed rozpoczęciem warsztatów. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres zapisy@pizza-forum.pl
 9. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest złożenie przez uczestnika oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjnych oraz o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. . Wyrażenie zgody w w/w zakresie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora 
 11. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową.
 12. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów do celów archiwalnych i promocyjnych
 14. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu organizacji warsztatów.
 15. Dane osobowe uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach. Administratorem danych jest Organizator.
 16. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa powyżej, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników warsztatów innym osobom lub instytucjom.
 17. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na to, że zebrane przez Organizatora dane osobowe ujawnione w formularzu zgłoszeniowym, mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio utrzymywanych przez Administratora – Organizatora.
 18. Organizator podejmie wobec udostępnionych mu danych osobowych i wizerunku uczestników wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 19. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących organizacji warsztatów PIZZA FORUM, decyzje podejmuje Organizator

Kontakt